30 T9, 2020

Nhân duyên nghiệp quả giữa cha mẹ và con cái

Người xưa thường nói rằng nếu không có duyên, có nợ với nhau thì làm sao gặp gỡ. Con cái đến với cha mẹ cũng đều do nhân duyên, nghiệp quả mà đến, đó cũng là quan điểm trong đạo Phật....

4746 6
92

30 T9, 2020

Nhân duyên nghiệp quả giữa cha mẹ và con cái

Người xưa thường nói rằng nếu không có duyên, có nợ với nhau thì làm sao gặp gỡ. Con cái đến với cha mẹ cũng đều do nhân duyên, nghiệp quả mà đến, đó cũng là quan điểm trong đạo Phật....

4746 6
92

Bình luận (6)