17 T9, 2021

Có nên đặt tượng Phật trong bể cá? - Lưu ý khi chọn nơi đặt tượng Phật kẻo rước họa vào thân

Việc đặt tượng Phật trong bể cá có phạm vào tội bất kính với Tam Bảo, với chư Phật không và có bị quả báo gì không?

25 2
21

17 T9, 2021

Có nên đặt tượng Phật trong bể cá? - Lưu ý khi chọn nơi đặt tượng Phật kẻo rước họa vào thân

Việc đặt tượng Phật trong bể cá có phạm vào tội bất kính với Tam Bảo, với chư Phật không và có bị quả báo gì không?

25 2
21

Bình luận (2)