17 T3, 2020

Lợi ích của việc tụng kinh Paritta (Tam Bảo, Vesali - Thiên tai, dịch họa)

Đức Phật đã nói rằng, người nào tụng kinh Paritta thì sẽ thoát khỏi uy lực của tử thần. Vậy, lợi ích của việc tụng kinh Paritta là gì?

167 0

17 T3, 2020

Lợi ích của việc tụng kinh Paritta (Tam Bảo, Vesali - Thiên tai, dịch họa)

Đức Phật đã nói rằng, người nào tụng kinh Paritta thì sẽ thoát khỏi uy lực của tử thần. Vậy, lợi ích của việc tụng kinh Paritta là gì?

167 0
4

Bình luận (0)