28 T7, 2021

Lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

56 1
4

28 T7, 2021

Lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

56 1
4

Bình luận (1)