17 T12, 2021

Hiến máu cứu người - Thầy Thích Trúc Thái Minh và tứ chúng chùa Ba Vàng chia sẻ yêu thương mùa dịch

Với tinh thần “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật” và hạnh nguyện Bồ đề rộng lớn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia hiến máu nhân đạo. Chương trình đã truyền tải những ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu, giới thiệu, nhân rộng, lan tỏa tình người; cũng như góp phần thiết thực vào việc bổ sung nguồn máu dự trữ đang khan hiếm hiện nay.

20 0
2

17 T12, 2021

Hiến máu cứu người - Thầy Thích Trúc Thái Minh và tứ chúng chùa Ba Vàng chia sẻ yêu thương mùa dịch

Với tinh thần “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật” và hạnh nguyện Bồ đề rộng lớn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia hiến máu nhân đạo. Chương trình đã truyền tải những ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu, giới thiệu, nhân rộng, lan tỏa tình người; cũng như góp phần thiết thực vào việc bổ sung nguồn máu dự trữ đang khan hiếm hiện nay.

20 0
2

Bình luận (0)