25 T7, 2022

Giải đáp thắc mắc về cầu siêu vong linh Anh hùng liệt sỹ

"Cầu siêu cho vong linh phải là người nhà của vong linh, và vong linh muốn được siêu thoát thì cần có phúc báu từ sự cúng dường Tam Bảo của gia đình. Vậy quý Thầy làm lễ cầu siêu cho Anh hùng liệt sĩ như vậy có phải là làm sai lời đức Phật dạy, làm cho có hình thức hay không?"

2375 5
53

25 T7, 2022

Giải đáp thắc mắc về cầu siêu vong linh Anh hùng liệt sỹ

"Cầu siêu cho vong linh phải là người nhà của vong linh, và vong linh muốn được siêu thoát thì cần có phúc báu từ sự cúng dường Tam Bảo của gia đình. Vậy quý Thầy làm lễ cầu siêu cho Anh hùng liệt sĩ như vậy có phải là làm sai lời đức Phật dạy, làm cho có hình thức hay không?"

2375 5
53

Bình luận (5)