21 T5, 2020

Duyên, nghiệp gì dẫn đến bệnh tật? Làm sao để chuyển nghiệp?

Để hiểu thêm về duyên, nghiệp của bệnh tật và cách để chuyển nghiệp, quý Phật tử và các bạn có thể lắng nghe video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

8016 87
417

Bình luận (87)