27 T5, 2021

Điều gì tạo nên uy lực của kinh Tam Bảo trong việc hóa giải dịch bệnh tại kinh thành Vesali?

Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đi quanh thành Vesali, tụng bài kinh Ratanasutta (kinh Tam Bảo). Sau đó, nạn dịch hết, mưa đổ xuống giải nạn hạn hán, đời sống nhân dân trong kinh thành được trở lại bình an...

137 1
17

27 T5, 2021

Điều gì tạo nên uy lực của kinh Tam Bảo trong việc hóa giải dịch bệnh tại kinh thành Vesali?

Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đi quanh thành Vesali, tụng bài kinh Ratanasutta (kinh Tam Bảo). Sau đó, nạn dịch hết, mưa đổ xuống giải nạn hạn hán, đời sống nhân dân trong kinh thành được trở lại bình an...

137 1
17

Bình luận (1)