17 T9, 2021

Đạo Phật có phải bi quan, chán đời khi nói đến sự vô thường, hoại diệt của thế gian?

Sư Phụ giảng về thế gian vô thường, không bền chắc. Vậy chúng con phải tư duy và giải thích như thế nào và việc giác ngộ thế gian vô thường mang lại lợi ích gì cho tính tích cực của chúng con ạ?

35 0
4

17 T9, 2021

Đạo Phật có phải bi quan, chán đời khi nói đến sự vô thường, hoại diệt của thế gian?

Sư Phụ giảng về thế gian vô thường, không bền chắc. Vậy chúng con phải tư duy và giải thích như thế nào và việc giác ngộ thế gian vô thường mang lại lợi ích gì cho tính tích cực của chúng con ạ?

35 0
4

Bình luận (0)