13 T1, 2022

Chiến thắng ma trong tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng giảng rằng “Nếu trong tâm mình không có ma thì ma ở ngoài không bao giờ làm hại mình được. Vì trong mình có tâm ma cho nên nó chiêu vời ma bên ngoài đến và làm hại chúng ta. Vì vậy người tu đầu tiên là phải khắc kỷ, tức là quay về để điều phục chính mình, để đánh dẹp ma quân ở trong tâm mình.” Vậy thế nào là ma trong tâm? Làm sao để chiến thắng nó?

54 0
2

13 T1, 2022

Chiến thắng ma trong tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng giảng rằng “Nếu trong tâm mình không có ma thì ma ở ngoài không bao giờ làm hại mình được. Vì trong mình có tâm ma cho nên nó chiêu vời ma bên ngoài đến và làm hại chúng ta. Vì vậy người tu đầu tiên là phải khắc kỷ, tức là quay về để điều phục chính mình, để đánh dẹp ma quân ở trong tâm mình.” Vậy thế nào là ma trong tâm? Làm sao để chiến thắng nó?

54 0
2

Bình luận (0)