05 T7, 2021

Bát chánh đạo - Con đường thoát khổ

Bát chính đạo chính là tám phương pháp đưa chúng sinh đi đến Niết bàn. Tất cả các Đức Phật trong quá khứ đều đi con đường này

1117 9
88

05 T7, 2021

Bát chánh đạo - Con đường thoát khổ

Bát chính đạo chính là tám phương pháp đưa chúng sinh đi đến Niết bàn. Tất cả các Đức Phật trong quá khứ đều đi con đường này

1117 9
88

Bình luận (9)