07 T12, 2019

5 quả báo của tội bất hiếu với cha mẹ

Phận làm con, chữ “Hiếu” luôn được coi trọng và đặt nên hàng đầu.Và tội bất hiếu chính là một trong số những trọng tội phải chịu quả báo nặng nhất.

2536 21
76

07 T12, 2019

5 quả báo của tội bất hiếu với cha mẹ

Phận làm con, chữ “Hiếu” luôn được coi trọng và đặt nên hàng đầu.Và tội bất hiếu chính là một trong số những trọng tội phải chịu quả báo nặng nhất.

2536 21
76

Bình luận (21)