23 T7, 2022

4 loại thức ăn trong Phật giáo và bài học về tính tham ăn

Đức Phật dạy, chúng sinh có 4 phương cách ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Để tìm hiểu chi tiết về phương thức này, kính mời quý vị cùng nghe video này.

2027 2
46

23 T7, 2022

4 loại thức ăn trong Phật giáo và bài học về tính tham ăn

Đức Phật dạy, chúng sinh có 4 phương cách ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Để tìm hiểu chi tiết về phương thức này, kính mời quý vị cùng nghe video này.

2027 2
46

Bình luận (2)