23 T6, 2022

"10 vạn câu hỏi vì sao" của các bạn nhỏ gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Sau buổi giảng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh vào ngày thứ 6 của khóa tu, các con đã chạy ùa tới Sư Phụ và hỏi rất nhiều câu hỏi đáng yêu và thú vị.

1398 6
41

Bình luận (6)