08 T6, 2022

Tìm hiểu về tứ thiền - Bốn cấp độ thiền định trong Phật Giáo

Trên lộ trình giác ngộ, giải thoát không thể bỏ qua tứ thiền, đây là nền tảng căn bản để đi đến đạo giải thoát. Một vị thánh A-la-hán bắt buộc phải hoàn thiện tứ thiền.

464 0
15

08 T6, 2022

Tìm hiểu về tứ thiền - Bốn cấp độ thiền định trong Phật Giáo

Trên lộ trình giác ngộ, giải thoát không thể bỏ qua tứ thiền, đây là nền tảng căn bản để đi đến đạo giải thoát. Một vị thánh A-la-hán bắt buộc phải hoàn thiện tứ thiền.

464 0
15

Bình luận (0)