14 T7, 2023

Cẩn trọng khi ngồi thiền gặp và hiện tượng lạ

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây

30 1
10

Bình luận (1)