14 T6, 2024

Hướng dẫn thiền hành - Thực tập chú tâm, tăng trưởng trí tuệ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn các bạn khóa sinh thực tập thiền hành trong khóa tu "Thắp Sáng Trí Tuệ" tại Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2023

55 0
0

Bình luận (0)