14 T6, 2024

Thiền định - Phương pháp làm chủ tâm, tăng trưởng trí tuệ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn các bạn khóa sinh thực tập thiền định trong khóa tu "Thắp Sáng Trí Tuệ" tại Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2023.

72 0
0

Bình luận (0)