10 T8, 2020

Thời khoá toạ thiền của khoá sinh Khóa tu mùa hè 2020 Chùa Ba Vàng

Vào ngày thứ 3 của Khóa tu mùa hè, các bạn được Đại đức Thích Trúc Bảo Thành cùng với đại diện chư Tăng hướng dẫn cách tọa thiền giúp tâm an tịnh,...

76 0
8

Bình luận (0)