21 T7, 2022

Thế nào là thiền đúng phương pháp của Phật giáo?

Thiền định là cốt lõi, căn bản của Phật giáo. Tất cả các pháp môn của Phật giáo đều phải dẫn đến thiền định, định tâm, chính định. Định quan trọng vô cùng

2628 7
70

21 T7, 2022

Thế nào là thiền đúng phương pháp của Phật giáo?

Thiền định là cốt lõi, căn bản của Phật giáo. Tất cả các pháp môn của Phật giáo đều phải dẫn đến thiền định, định tâm, chính định. Định quan trọng vô cùng

2628 7
70

Bình luận (7)