29 T8, 2023

Thầy Thích Trúc Thái Minh dẫn các Phật tử về thăm Thiền viện Thường Chiếu và cúng dường chư Tăng

Thầy Thích Trúc Thái Minh dẫn các Phật tử về thăm Thiền viện Thường Chiếu và cúng dường chư Tăng

2 0
2

Bình luận (0)