28 T5, 2020

Sống không đi được, chết có thành ma ngồi xe lăn không?

Nhiều người cho rằng “trần sao âm vậy”, khi sống thế nào thì chết, làm ma cũng sẽ như thế. Vậy cần hiểu như nào để đúng với tinh thần đạo Phật?

1060 19
97

Bình luận (19)