27 T7, 2022

Radio: Vu Lan về - nở hoa thơm ngát - những trái tim hiếu hạnh

Đức Phật dạy: "Con đường đi đến Phật quả nhất khoát phải là con đường hiếu hạnh. Chữ hiếu đứng đầu muôn đức, đứng đầu muôn hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc hiền Thánh đều phải đi con đường đặc biệt duy nhất này"...

301 6
30

27 T7, 2022

Radio: Vu Lan về - nở hoa thơm ngát - những trái tim hiếu hạnh

Đức Phật dạy: "Con đường đi đến Phật quả nhất khoát phải là con đường hiếu hạnh. Chữ hiếu đứng đầu muôn đức, đứng đầu muôn hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc hiền Thánh đều phải đi con đường đặc biệt duy nhất này"...

301 6
30

Bình luận (6)