27 T5, 2020

Phật dạy 4 nghề tà mạng người đệ tử Phật cần phải tránh

Đức Phật biết rất rõ nhân quả nghiệp báo nên Ngài đã khuyên người Phật tử nên tránh làm những nghề tà mạng để nâng cấp giá trị của mình, được cuộc sống hạnh phúc.

239 1
18

27 T5, 2020

Phật dạy 4 nghề tà mạng người đệ tử Phật cần phải tránh

Đức Phật biết rất rõ nhân quả nghiệp báo nên Ngài đã khuyên người Phật tử nên tránh làm những nghề tà mạng để nâng cấp giá trị của mình, được cuộc sống hạnh phúc.

239 1
18

Bình luận (1)