24 T4, 2020

Những điều kiện và phẩm chất làm nên một người tu sĩ chân chính

Người tu sĩ chính là những người giữ gìn mạng mạch Phật Pháp. Vậy những điều kiện và phẩm chất làm nên một người Thầy tu chân chính là gì?

1184 6
80

24 T4, 2020

Những điều kiện và phẩm chất làm nên một người tu sĩ chân chính

Người tu sĩ chính là những người giữ gìn mạng mạch Phật Pháp. Vậy những điều kiện và phẩm chất làm nên một người Thầy tu chân chính là gì?

1184 6
80

Bình luận (6)