30 T9, 2021

Lễ giỗ Tổ Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 264 | Chùa Ba Vàng, ngày 23/8/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

4 0
2

Bình luận (0)