05 T9, 2020

Giá trị của tâm linh - bài học từ đại dịch Covid-19

Vật chất không thể mang theo được khi sự sống của chúng ta không còn, chỉ có những giá trị tâm linh mới là thứ theo chúng ta suốt nhiều kiếp sống...

920 6
75

Bình luận (6)