22 T8, 2021

Địa ngục ở đâu? Địa ngục có thật không hay chỉ ở trong tâm con người?

Có nhiều tài liệu mô tả về địa ngục là có 18 tầng, có sắt, có dao, có lửa như là một không gian có thật, là nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi sau khi chết.

61 0
3

22 T8, 2021

Địa ngục ở đâu? Địa ngục có thật không hay chỉ ở trong tâm con người?

Có nhiều tài liệu mô tả về địa ngục là có 18 tầng, có sắt, có dao, có lửa như là một không gian có thật, là nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi sau khi chết.

61 0
3

Bình luận (0)