05 T1, 2023

Đầu năm xin lộc, cuối năm không đi trả lễ có sao không?

"Con nghe nói đầu năm cầu xin lộc ở đình, chùa, đền, miếu thì cuối năm phải đi trả lễ. Vậy nếu bận không trả lễ được thì có sao không ạ?"

1174 3
38

05 T1, 2023

Đầu năm xin lộc, cuối năm không đi trả lễ có sao không?

"Con nghe nói đầu năm cầu xin lộc ở đình, chùa, đền, miếu thì cuối năm phải đi trả lễ. Vậy nếu bận không trả lễ được thì có sao không ạ?"

1174 3
38

Bình luận (3)