25 T12, 2023

Cư Trần Lạc Đạo Phú (Hội thứ nhất)

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng bài phú Cư Trần Lạc Đạo (hội thứ nhất) của đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

4 0
2

Bình luận (0)