04 T4, 2022

Sám hối đúng cách để tiêu trừ nghiệp chướng và tội lỗi

Sám hối là ăn năn, day dứt về những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và từ nay xin chừa không tạo những tội đó nữa

268 1
8

04 T4, 2022

Sám hối đúng cách để tiêu trừ nghiệp chướng và tội lỗi

Sám hối là ăn năn, day dứt về những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và từ nay xin chừa không tạo những tội đó nữa

268 1
8

Bình luận (1)