10 T8, 2020

Chương trình Lễ Phật - Ngồi Thiền - Khóa tu mùa hè 2020 Chùa Ba Vàng

Ngày 27/7/2020, các bạn được Sư Phụ và chư Tăng hướng dẫn cách lắng tâm mình qua hoạt động lễ Phật và ngồi Thiền. Lễ Phật giúp chúng ta được rất...

3 0
4

10 T8, 2020

Chương trình Lễ Phật - Ngồi Thiền - Khóa tu mùa hè 2020 Chùa Ba Vàng

Ngày 27/7/2020, các bạn được Sư Phụ và chư Tăng hướng dẫn cách lắng tâm mình qua hoạt động lễ Phật và ngồi Thiền. Lễ Phật giúp chúng ta được rất...

3 0
4

Bình luận (0)