04 T8, 2022

Câu chuyện về tình thương của mẹ khiến hàng ngàn khóa sinh xúc động

Thầy Thích Trúc Thái Minh kể những câu chuyện về tình yêu thương của cha mẹ trong Khóa tu mùa hè lần I/Năm 2022 - Rất xúc động

173 1
6

Bình luận (1)