27 T2, 2020

Tu thế nào để được thấy Phật?

Với lòng từ bi rộng lớn, trải rộng khắp muôn loài chúng sinh, Đức Phật đi đến đâu là đem bình an đến đó, người được thấy Phật, gặp Phật là một duyên lành...

72 0

27 T2, 2020

Tu thế nào để được thấy Phật?

Với lòng từ bi rộng lớn, trải rộng khắp muôn loài chúng sinh, Đức Phật đi đến đâu là đem bình an đến đó, người được thấy Phật, gặp Phật là một duyên lành...

72 0
4

Bình luận (0)