29 T5, 2020

Tĩnh tâm sinh trí tuệ, tâm càng an tĩnh trí tuệ càng phát sinh

Khi chúng ta tĩnh tâm, bình tĩnh thì chúng ta mới sáng suốt, làm cho trí tuệ được phát sinh. Còn khi tâm chúng ta dao động, không đứng yên thì trí tuệ sẽ...

395 1
15

Bình luận (1)