17 T6, 2023

Nghĩ về ân đức mẹ cha - Con sẽ lớn khôn!

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về chủ đề "Ươm hạt mầm hiếu hạnh - Con sẽ lớn khôn!" cho hơn 7.000 khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 1 - năm 2023

12 0
19

17 T6, 2023

Nghĩ về ân đức mẹ cha - Con sẽ lớn khôn!

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về chủ đề "Ươm hạt mầm hiếu hạnh - Con sẽ lớn khôn!" cho hơn 7.000 khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 1 - năm 2023

12 0
19

Bình luận (0)