25 T6, 2023

Pháp thoại: Khẩu nghiệp và quả báo | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng tại KTMH lần 2 - 2023

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng cho hơn 6.000 khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 2 năm 2023 với chủ đề "Khẩu nghiệp và quả báo"

368 1
39

Bình luận (1)