Y theo lời Phật dạy trong kinh Tam Bảo (Châu Báu), tụng trì kinh Paritta với đầy đủ đức tin sẽ được sự cảm ứng hộ trì. Trong những ngày qua, chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng thực hành công hạnh kinh hành tụng kinh tán thán công đức Tam Bảo để hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ và cầu cho đất nước bình an trở lại.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài