21 T11, 2020

Thầy Thích Trúc Thái Minh về Thiền Viện Trúc Lâm khánh tuế Hòa Thượng ân Sư Thích Thanh Từ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh xuất gia tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, dưới sự thế phát của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Dù thời gian Sư Phụ ở thiền viện và gần gũi Hòa Thượng không nhiều nhưng Sư Phụ vẫn hằng nhớ ơn tế độ, ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng đối với mình...

261 0
10

21 T11, 2020

Thầy Thích Trúc Thái Minh về Thiền Viện Trúc Lâm khánh tuế Hòa Thượng ân Sư Thích Thanh Từ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh xuất gia tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, dưới sự thế phát của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Dù thời gian Sư Phụ ở thiền viện và gần gũi Hòa Thượng không nhiều nhưng Sư Phụ vẫn hằng nhớ ơn tế độ, ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng đối với mình...

261 0
10

Bình luận (0)