16 T8, 2020

Thầy cúng có gọi vong linh người mất về được không?

Mời thầy cúng làm lễ để gọi vong linh nhập vào người còn sống là việc làm mà nhiều người vẫn thường làm. Dưới góc nhìn đạo Phật, việc làm này có đem lại...

1108 1
41

16 T8, 2020

Thầy cúng có gọi vong linh người mất về được không?

Mời thầy cúng làm lễ để gọi vong linh nhập vào người còn sống là việc làm mà nhiều người vẫn thường làm. Dưới góc nhìn đạo Phật, việc làm này có đem lại...

1108 1
41

Bình luận (1)