13 T12, 2019

Tại sao lại tổ chức "lễ cưới ở chùa" - nơi chư Tăng tu hành cắt ái?

Đức Phật cũng cấm các chư Tăng làm mai mối cho các thiện nam tín nữ. Chùa là nơi chư Tăng tu tập và độ sinh, vậy việc tổ chức "lễ cưới ở chùa" có trái ...

31 0
3

Bình luận (0)