29 T9, 2023

Ta là cát bụi giữa cõi trần gian?...

Phải chăng ta là cát bụi giữa cõi trần gian? ...

35 0
1

Bình luận (0)