17 T9, 2021

Sự linh ứng nhiệm màu của Phật Pháp qua Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa Ba Vàng

Phật Pháp mang lại vô số điều linh ứng nhiệm màu, không chỉ lợi ích cho người chân thật tu tập mà còn lợi ích cho rất nhiều chúng sinh trong các cõi tâm linh.

450 3
14

Bình luận (3)