14 T11, 2021

Phước báu từ tâm cung kính

“Tâm cung kính sinh cho chúng ta rất nhiều thiện pháp và phước báu, nhất là khi chúng ta cung kính bậc đáng kính.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

28 0
0

14 T11, 2021

Phước báu từ tâm cung kính

“Tâm cung kính sinh cho chúng ta rất nhiều thiện pháp và phước báu, nhất là khi chúng ta cung kính bậc đáng kính.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

28 0
0

Bình luận (0)