02 T7, 2021

Phước báu của việc bố thí, cúng dường (rất hay)

Trong kinh đã có rất nhiều những câu chuyện cũng như lời Đức Phật dạy về công đức thù thắng của việc bố thí, cúng dường...

1501 15
114

Bình luận (15)