07 T4, 2020

Phật dạy về 5 lợi ích của việc nghe Pháp

Nghe Pháp được nhiều công đức, phước báu và được 5 điều lợi ích giúp chúng ta tiến tu trên bước đường học Phật. 5 lợi ích đó là gì? Trên đây là video do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về 5 lợi ích của việc nghe Pháp.

1818 8
41

07 T4, 2020

Phật dạy về 5 lợi ích của việc nghe Pháp

Nghe Pháp được nhiều công đức, phước báu và được 5 điều lợi ích giúp chúng ta tiến tu trên bước đường học Phật. 5 lợi ích đó là gì? Trên đây là video do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về 5 lợi ích của việc nghe Pháp.

1818 8
41

Bình luận (8)