07 T5, 2023

Phạm giới nào bị quả báo nặng nhất trong 5 giới của người tại gia?

Câu hỏi: "Con kính bạch Sư Phụ, ... trong 5 giới Sư Phụ đã giảng dạy, phạm giới nào bị quả báo nặng nhất ạ?"

59 0
5

Bình luận (0)