21 T3, 2020

Niết bàn là gì? Ai có thể chứng đắc Niết bàn?

Mục đích của người tu học Phật là đạt được Niết bàn để chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. Trong suốt 49 năm chuyển bánh xe Pháp, Đức Phật hướng dẫn chúng sinh.

165 0

21 T3, 2020

Niết bàn là gì? Ai có thể chứng đắc Niết bàn?

Mục đích của người tu học Phật là đạt được Niết bàn để chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. Trong suốt 49 năm chuyển bánh xe Pháp, Đức Phật hướng dẫn chúng sinh.

165 0
5

Bình luận (0)