06 T9, 2020

Người thường biết bố thí được thiên nhân gia hộ

Đây là một lời thỉnh nhưng cũng là lời dạy, hướng dẫn cho chư thiên, quỷ thần và cả con người rằng: hãy đồng tâm hoan hỷ và luôn mở rộng lòng từ, gia hộ cho những vị nam nữ nào ngày đêm thường bố thí. Vậy nên chúng ta thấy, nếu muốn được gia hộ, chúng ta phải có bố thí, phải cho ra. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng về hạnh bố thí của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

1024 16
69

06 T9, 2020

Người thường biết bố thí được thiên nhân gia hộ

Đây là một lời thỉnh nhưng cũng là lời dạy, hướng dẫn cho chư thiên, quỷ thần và cả con người rằng: hãy đồng tâm hoan hỷ và luôn mở rộng lòng từ, gia hộ cho những vị nam nữ nào ngày đêm thường bố thí. Vậy nên chúng ta thấy, nếu muốn được gia hộ, chúng ta phải có bố thí, phải cho ra. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng về hạnh bố thí của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

1024 16
69

Bình luận (16)