04 T10, 2018

Năm hạng người ăn từ bình bát - Kinh Nikaya

Những người xuất gia phạm hạnh, thực hành giới pháp của Đức Phật khoác trên mình chiếc huỳnh y cà sa, ôm bình bát đi khắp nơi gieo duyên làm lợi ích cho muôn loài chúng hữu tình.

1 0
0

04 T10, 2018

Năm hạng người ăn từ bình bát - Kinh Nikaya

Những người xuất gia phạm hạnh, thực hành giới pháp của Đức Phật khoác trên mình chiếc huỳnh y cà sa, ôm bình bát đi khắp nơi gieo duyên làm lợi ích cho muôn loài chúng hữu tình.

1 0
0

Bình luận (0)